In zijn bericht van 30 sept 2011 deelt Calleman zijn inzichten en ervaringen over het laatste staartje van het Universele Tijdperk (de 9e Golf, zoals hij het noemt). Hij laat de politieke en economische onrust de revue passeren alsook de reagerende zon en aarde met zijn natuurrampen. Hier vind je een samengevatte vertaling.

stardoves

instabiliteit
Het Universele Tijdperk, ofwel de Negende Golf, heeft een enorme frequentietoename gebracht die overal ter wereld op vele niveaus is ervaren: persoonlijk, politiek en economisch. De huidige instabiliteit doet zich voor in actuele gebeurtenissen en ook in de voortdurende wisselende ervaring en weergave van de gebeurtenissen. Bv. de ene dag wordt Griekenland failliet verklaard om de volgende dag weer vlot getrokken te worden en de dag daarna is het land weer failliet. De interpretatie van het nieuws is onzeker en instabiel geworden. Alternatieve media op internet welen tierig waarbij met evenveel zekerheid tegengestelde berichten worden gepubliceerd. Bv. de ene dag zal de komeet Elenin aardbevingen veroorzaken en het einde van de wereld inzetten en de volgende dag kan je lezen dat Elenin helemaal niet bestaat. De dag erna is de komeet weer terug, maar zou wel eens planeet X kunnen zijn. Alles vindt zijn weg naar internet, hoe idioot en vergezocht ook, het wordt als serieuze informatie gepresenteerd. YouTube heeft een flink publiek opgebouwd. De wereld die al instabiel is heeft er een nieuwe chaos bij: de informatie chaos. Velen weten niet meer wie of wat ze kunnen geloven. Het mentale kader waarbinnen de mensen de wereld altijd hebben kunnen begrijpen is aan het vergaan. Dit is een teken van de huidige tijd, net als het verloop van de hedendaagse gebeurtenissen.

economische neergang
Dit verloren gaan van het traditionele kader schept echter wel een nieuwe opening voor een radicale verschuiving in onze manier van denken. Op de achtergrond hangt er een nerveuze verwachting dat er iets onbekends en dramatisch staat te gebeuren en die is grotendeels negatief gericht, wat uiteraard niet vreemd is. Vooruitgang langs de oude en vertrouwde, dus de gebaande paden wordt stap voor stap geblokkeerd. Er is een wijd verbreid gevoel dat de huidige beschaving zich op een doodlopende weg bevindt en er zijn maar weinig alternatieven zichtbaar. Hoewel op persoonlijk vlak wel bewustwordingen van eenheidsbewustzijn hebben plaatsgevonden is het “nieuwe”, dat het Universele Tijdperk binnen brengt, nog maar marginaal op wereldschaal. Tijdens de 9e Fase (Calleman noemt het de 5e Dag) begon de economische neergang, toen de aandelenmarkten werden aangetast door de wereldwijde crisis. Zoals het momenteel gaat wordt de crisis als het ware opgerekt in de tijd, maar het verandert niets aan de weg waarop we zitten: de ineenstorting van het politieke en economische systeem in de wereld. Er zijn ook geen tekenen dat dit vermeden kan worden. De economische groei in sleutellanden als de VS en Duitsland is stil gevallen (om maar niet te spreken van Griekenland en Italië). En dit verhindert alle pogingen tot terugbetaling van de schulden.

De economische teruggang heeft wel enkele verrassende initiatieven tevoorschijn geroepen zoals bv. de oproep om de rijken meer belasting te laten betalen en China’s aanbod om de schulden van Italië of andere Europese landen te betalen, allemaal pogingen om de boel draaiende te houden. Calleman gelooft er echter niet in dat dit zal gebeuren. Het geeft meer aan dat de trukendoos van de machthebbers leeg is. Ondanks dat de wereld op een dood spoor zit lijkt het dagelijkse leven nog steeds “business as usual”. Dat betekent dat zich nog niets heeft voorgedaan dat sterk genoeg is om de ineenstorting teweeg te brengen die velen overigens wel verwachten en vrezen. Zoals het nu staat lijkt het er op dat het niet vóór de 13e Fase (7e Dag) zal gebeuren, dus tussen 11-28 oktober 2011. Als zijn verwachting waarheid wordt, zal het kalendereinde een keerpunt creëren waardoor de continuïteit van de wereld doorbroken wordt.

einde van het kapitalistische systeem
We zijn momenteel niet getuige van een nieuwe recessie, maar van het einde van het kapitalistische systeem. De protesten in de VS tegen Wall Street vormen hiervoor een aanwijzing evenals vele andere protesten elders in de wereld. Het kan echter de indruk wekken dat zolang het oude systeem blijft overleven er niet echt een opening ontstaat om een nieuwe wereld te creëren. Elke poging hiertoe zou teveel in conflict zijn met de wettigheid van de huidige dualistische machtsstructuur. Pas na een volledige ineenstorting kunnen mensen zich gedwongen voelen, maar ook geïnspireerd, om een nieuwe manier van leven te scheppen en ook een nieuwe verhouding tot de politiek en de economie. De ineenstorting is onvermijdelijk, maar de machthebbers zullen dit als een tijdelijke neergang presenteren om de geboorte van een nieuwe wereld te voorkomen. Deze illusie kan makkelijk gaan overheersen bij mensen die geen perspectief kennen of een kader hebben, zoals de Mayakalender dit alles in in de context plaatst van een evolutieproces naar eenheidsbewustzijn. Dit mechanisme kan tot gevolg hebben dat men geloof hecht aan het andere einde van de Mayakalender dat op 21 dec 2012 wordt gedateerd waarbij de machthebbers de tijd krijgen om het oude systeem overeind te houden.

natuurrampen
Naast dit alles heeft het Universele Tijdperk nog een intensivering van allerlei natuurrampen met zich meegebracht, en ook op ongebruikelijke locaties. Dit heeft een grote belangstelling voor de natuurverschijnselen geactiveerd. Op internet is een fascinatie gegroeid voor catastrofes en er worden de wildste verhalen verteld zonder kader of verklaring. De natuurverschijnselen waarmee we te maken hebben variëren van zonnevlammen en kometen tot aardbevingen, hittegolven en extreme winden. Ze zijn allemaal tijdens dit tijdperk verhevigd.

De toename in intensiteit van de natuurrampen zijn grotendeels het gevolg van menselijke manipulatie. Dat is echter niet geval met de seismische verschijnselen die buiten de menselijke invloed vallen. Hetzelfde geldt voor de veranderingen van de aarde waarbij onder andere kustlijnen zijn gewijzigd. Edgar Cayce voorspelde ze al, maar had ze gedateerd tussen 1958-1998. Maken deze fenomenen deel uit van het kosmische plan, het evolutieproces zoals de Mayakalender deze beschrijft? Calleman beschouwt ze als bijproducten van de toegenomen energiefrequentie van dit laatste tijdperk.

zonneactiviteit
De verandering in energiefrequentie doet zich voor op alle niveaus en ook tegelijkertijd. Dus de nieuwe energiefrequentie manifesteert zich in de kosmos, de Melkweg, het zonnestelsel, onze planeet en de mensheid. Het is praktisch onmogelijk om de effecten op de kosmos en de Melkweg te bestuderen, maar de zon valt wel binnen bereik. De zonnevlammen hebben vooral de aandacht getrokken. Houden deze verband met de Mayakalender? De grootste explosies tijdens het Universele Tijdperk vind je in de tabel hieronder.

Een zonnevlam is een explosie op het oppervlak van de zon, die ontstaat door het plotseling vrijkomen van de energie die wordt vastgehouden in de magnetische velden. Er ontstaat straling over het hele gebied van het elektromagnetische spectrum.
X-klasse zonnevlammen zijn uitbarstingen die op de aarde voor het uitvallen van radioverbindingen en van elektriciteitscentrales kunnen zorgen.
M-klasse zonnevlammen zijn matige uitbarstingen, die rond de polen korte perioden van uitval van de radioverbindingen kunnen veroorzaken. (Wikipedia)

 

Grote Zonnevlammen Datum     Energieveranderingen tijdens de 9e Golf
X 1.5                              9 mrt 2011                     Begin 1e Fase (9 mrt 2011)
M 9.3
M 9.3
X 6.9
30 juli 2011
4 aug 2011
9 aug 2011
Begin 9e Fase (31 juli 2011) 
X 2.1
X 1.8
6 sept 2011
7 sept 2011
Begin 11e Fase (5 sept 2011)
X 1.4  22 sept 2011  Begin 12e Fase (23 sept 201)

 

Er zijn natuurlijk veel meer gegevens nodig en over een langere tijd om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Toch blijft het opmerkelijk dat precies in het begin van dit tijdperk, op 9 maart 2011, er een grote zonnevlam is geregistreerd en ook in het begin van de 9e en 11e Fase. Verhevigingen van zonnevlammen vallen binnen het patroon van de normale zonnecyclus. De actuele zonnecyclus loopt echter enkele jaren achter op het normale patroon en is actief geworden met het begin van het Universele Tijdperk, waarmee de zonnecyclus synchroon lijkt te lopen met dit tijdperk. Als deze synchronisatie klopt dan kunnen we, op basis van de Mayakalender, gedurende de 13e Fase (tussen 11-28 oktober 2011) opnieuw een verheviging verwachten.

seismische activiteit
De seismische activiteit op onze planeet is duidelijker gekoppeld aan de Mayakalender. De continentale bewegingen (plaat tektoniek) zijn al sinds het Zoogdieren Tijdperk aan de gang. Ze zijn de oorzaak van alle aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Nu de kalender het einde nadert, kunnen we ons afvragen of de continentale structuur, het wereldbrein, een voltooiing zal bereiken en of dit de stabiliteit van de aardkorst aantast. De toename van seismische activiteit komt voort uit de fijnafstemming van de aardkern, opdat het nieuwe eenheidsbewustzijn dat vanuit het centrum van de Melkweg (de Kosmische Levensboom) gegenereerd wordt, in de aardesfeer opgenomen kan worden. Deze fijne afstemming kan overigens voor ons, die leven op de aardkorst, wel dramatische consequenties hebben, maar het pas allemaal wel in het grotere, kosmische plan.

mayan pyramid of dreamseinde van de kalender
Calleman laat weten dat dit bericht waarschijnlijk het laatste zal zijn voor het einde van de Mayakalender. Daarom wil hij nog aandacht besteden aan wat het einde zou kunnen betekenen. Het betekent vóór alles dat het universum in zijn hoogste kwantumtoestand terechtkomt en daarmee een geheel nieuwe fase zal bewerkstelligen. Hij noemt het een misverstand dat er een nieuwe cyclus zal beginnen. De enige cyclisch verlopende kalender binnen het Maya Kalendersysteem is de Tzolkin (260 dagen). De Tzolkin heeft voornamelijk een lokale en persoonlijke waarde. Hij speelt geen rol op de grote schaal waarop het evolutieproces plaatsvindt.

na het einde
Calleman ziet drie mogelijke opties volgend op de hoogst bereikte energietoestand van het universum.
1.    Alle tijdperken, inclusief de Tzolkin cyclus, eindigen. Dit is de meest dramatische optie. Het zou een abrupt einde betekenen van het reguliere leven en manieren van doen en het zal een soort vrijheidsschok teweeg brengen. Het leven zou in volledigheid geleefd worden en in het moment. Elk moment zou een eeuwigheid zijn, ze volgen elkaar niet op zoals wij dat kennen in onze lineaire tijd.
2.    De tijdperken eindigen na de voltooiing van het evolutieproces, maar de Tzolkin blijft zijn cyclus voortzetten waarmee het voor een beperkte energetische variatie op de achtergrond zorgt. We zouden ook ons leven leiden in het moment zonder dat er een richting wordt gegeven door een of ander evolutieproces. Het voortbestaan van de Tzolkin geeft een tijdritme aan ons leven, zodat we het leven niet als compleet tijdloos zouden ervaren. Calleman neigt zelf naar deze optie.
3.    Alle tijdperken, inclusief de Tzolkin, blijven bestaan, maar ze voltrekken zich niet meer getrapt in de fasering van 13 stappen. We zullen dan niet meer onderworpen zijn aan gestuurde processen, van zaad tot vrucht, maar we zullen ook niet in een eeuwig hier-en-nu verkeren. Alle tijdperken zouden eindeloos voortbestaan en met hen alle stadia.

Wat er ook te gebeuren staat, de verwachting vanuit de visie van de Maya’s is dat er een aanzienlijke breuk in de continuïteit van het leven op aarde zal plaatsvinden wat een transformatie van onze ervaring van het leven zal betekenen. Alles wijst op een einde van een bestuurde evolutie en een begin van een vrijheid om te “zijn”. Calleman merkt nog op dat er nu al een grote groep mensen is die “tot zich zelf komt” en het leven begint te waarderen zoals het is. Het is zeer waarschijnlijk dat er een wezenlijke verschuiving zal plaats vinden in de richting van eenheidsbewustzijn en dat het universum ons begint toe te staan om te zijn wat we zijn.

4 oct 2011

HET PROJECT ARCHIEF

maya calendrio 571013 geel 200px

       UNIVERSELE TIJD
       •   actualiteit
       •   persoonlijke noten
       •   occupy
      GALACTISCHE TIJD
      BIBLIOTHEEK
      BRONNEN
      VERANTWOORDING
     

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com